زراعت و باغداری

تعداد بازدید: 7,979

baghdariشهرهای آبادان و خرمشهر از جمله شهرهای پر آب کشور به جهت گسترش فعالیت های کشاورزی هستند . این ناحیه به لحاظ کشت انواع محصولات جالیزی گرمسیری و صیفی جات حبوبات و دانه های روغنی استعداد مناسبی دارد .تقریباً تمامی سطح زمین های مستعد در شهرستان آبادان و اندکی در شهرستان خرمشهر زیر کشت درختان میوه ، خرما و نهال کاری درختان مختلف میوه است . در آبادان بخش عمده باغات نخلستان است و فقط بخش کوچکی به پرورش درختان انگور اختصاص دارد .در خرمشهر مقدار قابل مشاهده ای مرکبات ، انگور و میوه های دیگر در باغ های این شهرستان به عمل آمده است .
وجود پاره ای از باغات کوچک از قبیل موز ، کنار ، انار ، انجیر و مرکبات نشان می دهد که این ناحیه به لحاظ باروری محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری بسیار مستعد می باشد . همچنین با توجه به نوع اقلیم ناحیه امکان کشت و بهره برداری محصولات دوبار در طول نیز دارد .همچنین وجود سه رودخانه پر آب کشور مانند کارون ، بهمنشیر ، و اروند رود باعث تحول اساسی در کشاورزی منطقه شده است . اجرای طرح جامع آب رسانی آبادان و خرمشهر مقدار هزاران هکتار از اراضی شهرهای مزبور را جهت کشت و کشاورزی تامین خواهد داد .

Print Friendly, PDF & Email