صدور مجوز بهره برداری فعالیتهای خدماتی و بازرگانی

تعداد بازدید: 2,716
  1. تکمیل فرم درخواست مجوز بهره برداری توسط سرمایه گذار
  2. بررسی اظهارات سرمایه گذار مندرج در فرم درخواست و بازدید میدانی توسط مدیریت سرمایه گذاری
  3. صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
  4. تأیید نهائی توسط مدیر عامل سازمان
  5. تهیه تصویر مستندات و بایگانی
  6. دریافت مجوز بهره برداری توسط سرمایه گذار
Print Friendly, PDF & Email