صدور پروانه بهره برداری صنعتی

تعداد بازدید: 1,609
  1. واحدهای صنعتی پس از تکمیل مراحل ساخت و ساز کارخانه و ایجاد حداقل فضا های مورد نیاز جهت تولید محصول و انجام تولید آزمایشی
  2. ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداری
  3. تماس با متقاضی و ارسال فرم های مربوطه اعم از فرم شناسه واحدهای تولیدی ،فرم گزارش تولید و … به شرکت جهت تکمیل
  4. واریز مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب سازمان جهت صدور پروانه بهره برداری
  5. صدور پروانه بهره برداری و تحویل آن به شرکت
Print Friendly, PDF & Email