عناوین اولویت های پژوهشی – در سطح پایان نامه / سازمان منطقه آزاد اروند

تعداد بازدید: 1,091

عناوین اولویت های پژوهشی در سطح پایان نامه

 • بررسی و شناسایی راهکارهای توسعه صادارت کالا از مرز شلمچه
 • بررسی مزیت های نسبی و رقابتی منطقه آزاد اروند با نگاه صادرات به بازار کشورهای همسایه
 • بررسی راهکارهای برند سازی اصناف و حضور در بازارهای بین المللی
 • طراحی و الگوسازی ایده های صنعتی در منطقه آزاد اروند
 • راهکارهای بازارسازی و حضور در بازارهای کشورهای همسایه با تاکید بر منطقه آزاد اروند
 • بررسی چگونگی بهره مندی از مدیریت استعداد در افزایش بهره وری یا رضایت شغلی کارگران شاغل در سایت صنعتی
 • ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی در منطقه آزاد اروند
 • ارائه مدل فازی ارزیابی فرآیند های مدیریت پورتفلیو در منطقه آزاد اروند
 • ارائه مدلی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های عمرانی در منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی و انتخاب پاسخ های ریسک پروژه در محیط فازی در منطقه آزاد اروند
 • آنالیز ریسک بر اساس الگوریتم TOPSIS و تحلیل ضرایب همبستگی در پروژه های منطقه آزاد اروند
 • ارائه چهارچوب سیستم کارا در برنامه ریزی پاسخ به ریسک پروژه های شهری در منطقه آزاد اروند
 • ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک مدل جهت ارزیابی و انتخاب سبد پروژه، مطالعه موردی پروژه های شهرداری در منطقه آزاد اروند
 • ارائه الگوی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجراء (در معرض ریسک) در پروژه های ساخت و ساز در منطقه آزاد اروند
 • ارائه الگوی متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی- صنعتی در منطقه آزاد اروند
 • ارائه الگوی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در منطقه آزاد اروند
 • آسیب شناسی درحوزه مدیریت پیمانکاری در منطقه آزاد اروند
 • آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیریت پروژه های منطقه آزاد اروند
 • ارائه راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک در منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی متوازن پروژه ها در منطقه آزاد اروند
 • ارائه مدل کاربردی جهت ارزیابی کیفیت برنامه ریزی پروژه در منطقه آزاد اروند
 • ارائه نمونه ای از بهینه سازی تدارکات پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعاملی EFQMدر منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک مدل جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه طرحهای عمرانی در منطقه آزاد اروند
 • کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه ها در منطقه آزاد اروند
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی در منطقه آزاد اروند
 • شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم شرکت یا عدم شرکت در مناقصات در شرکت های رتبه یک پیمانکاری در منطقه آزاد اروند
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های منطقه آزاد اروند
 • طراحی مدلی برای شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پروژه های ساخت در منطقه آزاد اروند
 • ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکرد غیر قطعی در منطقه آزاد اروند
 • ارائه مدلی یکپارچه برای فرآیند مذاکره در قراردادهای بین المللی در منطقه آزاد اروند
 • ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS)در منطقه آزاد اروند
 • ارائه چارچوبی برای مدیریت پروژه های خدمات مهندسی در منطقه آزاد اروند با استفاده از روش زنجیره بحرانی
 • ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی براساس استاندارد PMBOK در منطقه آزاد اروند
 • ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعیین سهم هر یک از عوامل در منطقه آزاد اروند
 • تحلیل نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان و روش های برگزاری این دوره ها در ارتقاء سازمان
 • تحلیل روش های مختلف ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی موثرترین روش ارزیابی عملکرد در سازمان منطقه آزاد اروند در پیشبرد اهداف سازمان
 • ارائه الگوی آموزشی برای مدارس منطقه آزاد اروند در خصوص آموزش زبان های خارجه
 • طرح های فرهنگ سازی شهری در مدارس
 • مکان یابی زمین های بازی کودکان در سطح منطقه آزاد اروند
 • طرح ساماندهی مکان های تفریحی شهری

دریافت فرم پروپزال پایان نامه منطقه آزاد اروند

Print Friendly, PDF & Email