کارگاه آموزشی کشوری تئاتر کاغذی با حضور استاد آلن لوکوک از فرانسه و خانم مجد در منطقه آزاد اروند

تعداد بازدید: 1,011

عکس: حیدر جعفری