بازارهای اروند

لیست کلیه بازارهای اروند را در اینجا می توانید مشاهده کنید .

نام رستوران  آدرس  تلفن
مجتمع تجاری اروند ( کنزالمال )  خرمشهر – بلوار علی ابن ابیطالب
مجتمع تجاری ساحل اروند آبادان آبادان – خیابان اروند ساحلی – روبروی ثبت
اسناد – سالن پایانه مسافربری اداره بنادر و کشتیرانی
۰۶۱۵۳۲۴۰۶۵۰
 بازار مقاومت  میدان مقاومت ۰۶۱۵۳۲۱۰۵۲۱-۲
 بازار ماهی فروشان  بلوار ساحلی ۰۶۱۵۳۵۲۰۹۰۳-۴
 مجتمع تجاری کادوس ۱ تا ۴  آبادان – خیابان امام خمینی  ۲۲- ۰۶۳۲۴۲۱۰۵۲۱
 مجتمع تجاری فرهنگی جزیره  آبادان – احمدآباد- لین یک اصلی  ۰۴- ۰۶۳۲۴۲۲۰۹۰۳
 بازار مرکزی  آبادان – بلوار ساحلی – خیابان دبستان  ۲۲- ۰۶۳۲۴۲۱۰۵۲۱
 بازار ماهی فروشان  آبادان – بلوار ساحلی  ۰۴- ۰۶۳۲۴۲۲۰۹۰۳
 بازار کویتی ها  آبادان – خیابان امیری  ۲۲- ۰۶۳۲۴۲۱۰۵۲۱
 بازار روز خرمشهر – میدان شهید مطهری ۰۶۱۵۳۵۲۰۹۰۳-۴
PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 11,833