آژانس ها مسافرتی

نمایش اطلاعات تماس با آژانسهای مسافرتی شامل آدرس ، تلفن و…

 
آدرس فکس تلفن مجوز نام مدیر عامل نام دفتر ردیف
آبادان : خیابان شهید منتظری جنب بانک رفاه کارگران ۲۲۲۳۰۷۵

 

۵ الی ۲۲۲۳۰۷۲

 

الف و ب

 

محمد علی ودادی نژاد

 

اعلا تور

 

۱

 

آبادان : خیابان زند

 

 

۲۲۲۶۷۶۰

۱ الی ۲۲۲۸۶۸۰ الف و ب شهین سرکارزاده مهاجری و شرکاء ۲
آبادان : ایستگاه ۱۱ روبروی جایگاه سی ان جی

 

 

۲۲۲۷۳۷۵

۵ الی  2227374 الف و ب سید نجم اهل دیری نخل های سبز سر فراز ۳
آبادان : خیابان شهید منتظری

 

۵۳۲۳۰۶۰۶ ۵۳۲۳۰۴۴۱    الی ۶ الف و ب نادر مرادی شهدادی پارس پرواز ۴
آبادان : میدان طیب نبش خیابان  حیدری پلاک ۵۳۳۳۹۲۸۰ ۵۳۳۳۲۸۲۳۲ الف محمود غانم هلال پرواز جنوب ۵
آبادان :خیابان امیری روبروی بیمه آسیا ۲۲۲۴۴۸۹

 

۲الی ۲۲۲۰۸۰۰

 

 

الف و ب

 

مهرزاد ارشدی

والا پرواز

 

۶

 

آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین ۵۳۲۲۸۸۵۶

 

۵۳۲۲۸۸۵۴

۵ الی

 

الف و ب

 

فرزاد کنعانی

فراز آسمان جزیزه

 

۷

 

آبادان : خیابان

 

۲۲۳۱۶۷۵

 

۶الی ۲۲۳۱۶۷۳

 

 

الف

 

رضا علوی

آرشین پرواز

 

۸

 

خرمشهر : خیابان ۴۰ متری روبروی بنیاد شهید

 

۴۲۲۲۸۹۷

 

۲الی ۴۲۲۰۸۸۱

 

 

الف و ب

 

فوزیه آل ناصر

رخش پرواز

 

۹

 

خرمشهر : خیابان ۴۰ متر جنب سایت اداری

 

۵۳۵۲۰۹۰۳

۵ الی

 

الف و ب

 

رضا راموز

فخر گردش خرمشهر ۱۰

 

خرمشهر :خیابان ۴ متر جنب مسجد امام صادق ۵۳۵۱۰۵۲۲

 

۵۳۵۱۰۵۲۱

 

 

الف و ب

شهرزاد رحیمی

 

راه جویان ققنوس شرق ۱۱

 

خرمشهر : خیابان ۴۰ متر نبش مقاومت ۵ ۵۳۵۱۰۹۷۳ ۵۳۵۱۰۹۷۲ الف رسول بیگی مهنا گشت

 

۱۲
خرمشهر : خیابان ۴۰ متر ستایش جنوبی ۵۳۵۱۱۸۴۶ ۵۳۵۱۱۸۴۴ الف الهام نیک نژاد عصر نسیم آسمان ۱۳
خرمشهر : خیابان ۴۰ متری

 

۰۶۳۲۴۲۲۸

 

۰۶۳۲۴۲۲۴۲۶۱ الف و ب نادیا کوکب زاده شیرین گشت

 

 

۱۴

آبادان : خیابان امیری جنب بانک ملت مرکزی ۵۳۲۲۴۱۱۳ ۵۳۲۲۷۶۲۹ الف و ب و قطار رجا سیما فخر آبادی مهاجران سیر جنوب ۱۵

 

آبادان : خیابان یک احمد آباد نبش ۲ فرعی ۵۳۳۳۷۰۴۵ ۵۳۳۲۹۴۸۲ الف و ب معصومه حسن زاده ساینا پرواز جنوب ۱۶

 

خرمشهر : خیابان ۴۰ متری روبروی بنیاد شهید جنب بانک ۵۳۵۱۰۶۸۵ ۵۳۵۱۰۶۸۱ الف و ب عبدالحسین آلبوغبیش امیر گشت خرمشهر ۱۷

 

خرمشهر : خیابان ۴۰ متر روبرو بازار مقامت ۵۳۵۱۰۹۷۲ ۵۳۵۱۰۹۴۸ پ محمود بیگی پیام هاجر خرمشهر

 

۱۸
خرمشهر : خیابان حافظ

 

۵۳۵۱۴۱۹۹ ۵۳۵۱۴۱۸۰ الف حبیب اله پور آقاجان آفتاب سیر اهواز ۱۹
خرمشهر : چهار راه مطهری ۵۳۵۱۱۱۸۲ ۵۳۵۱۱۰۱۴

الی ۵

الف حجت بختیاری سفیرسعادت خوزستان ۲۰
آبادان : خیابان امام مجتمع الغدیر ۵۳۲۴۲۱۵۶ ۵۳۲۴۲۱۵۷ الف و ب فریبا فرهادی نژاد اتما نوین پرواز ۲۱

 

آبادان : بلوار ولایت   نبش ولایت ۱۶ ۵۳۳۴۵۸۰۰ الف و ب آمنه اسدی سینا پرواز جنوب ۲۲

 

آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین الف  ساره متفکر نژاد اوپاتان ستاره اروند ۲۳
خرمشهر : چهار راه مطهری الف محمد حسن عباسی پرشیا گشت آسیا ۲۴
آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین الف مرتضی عباسی گیتی سیر اروند ۲۵
آبادان : خیابان   ۵۳۲۲۶۴۴۹ ب   نگین پرواز اروند ۲۶

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 10,773