صنایع تبدیلی آبزیان

با توجه به وجود مزارع پرورش ماهی در منطقه و وجود بازارچه های ماهی در شهرستان های آبادان و خرمشهر و دسترسی آسان به انواع ماهی های گرمابی در منطقه و وجود بازار داخلی و خارجی مناسب جهت فروش فرآورده های بسته بندی شده آبزیان، افزایش واحدهای صنایع تبدیلی آبزیان در منطقه آزاد اروند دارای توجیه اقتصادی و مزیت می باشد .

 

PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 1,128