لیست کوتاه مشاوران

ردیف نام شرکت موضوع رشته حداقل پایه تاریخ ارزیابی امتیاز ارزیابی کیفی امتیاز ارزیابی فنی
۱ مآب مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری ۳ ۹۱/۱۱/۲۹ ۹۰
۲ بعد پویا شهر مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری ۳ ۹۱/۱۱/۲۹ ۸۳/۵۰
۳ شهر و خانه مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری ۳ ۹۱/۱۱/۲۹ ۸۰/۵۰
۴
هراز راه تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر آب ۳ ۹۰/۱۲/۲۳ ۱۰۰
راهسازی ۲
۵
سازآب پردازان تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
۳ ۹۰/۱۲/۲۳
۹۸/۸۰
راهسازی
۲
۶
طرح نواندیشان
تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
۳
۹۰/۱۲/۲۳
۹۲/۸۰

راهسازی
۲
۷
محاسبان علم و تجربه تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
۳
۹۰/۱۲/۲۳
۸۲/۱۴
راهسازی
۲
۸
فجر توسعه
طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی ۲
۹۱/۰۲/۲۵ ۸۴/۵۰
۷۱/۹۱
طراحی شهری ۳
۹
طرح و معماری
طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی ۲
۹۱/۰۲/۲۵ ۸۲

طراحی شهری ۳
۱۰
نقش پیراوش طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی ۲
۹۱/۰۲/۲۵ ۸۱/۵۰ ۷۰/۰۹
طراحی شهری ۳
۱۱
شهر و خانه طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی ۲
۹۱/۰۲/۲۵ ۸۰/۲۵
طراحی شهری ۳
۱۲

آمود طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی ۲ ۹۱/۰۲/۲۵ ۷۷/۵۰ ۷۲/۰۳
طراحی شهری ۳
۱۳ سازآب پردازان نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون ۱و۲و۳و۴ دهکده بریم آب ۳ ۹۱/۰۳/۰۱ ۷۵/۷۰ ۸۱/۵۰
۱۴ دزآب نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون ۱و۲و۳و۴ دهکده بریم آب ۳ ۹۱/۰۳/۰۱ ۶۸/۷۵ ۸۲/۱۵
۱۵ ری آب نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون ۱و۲و۳و۴ دهکده بریم آب ۳ ۹۱/۰۳/۰۱ ۶۴/۹۰ ۷۰/۱۱
۱۶ کنکاو پژوه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون ۱و۲و۳و۴ دهکده بریم آب ۳ ۹۱/۰۳/۰۱ ۶۰/۱۳
۶۰/۴۶
۱۷ طرح نواندیشان نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۸۵/۵۱ ۷۴/۴۵
۱۸ پل رود نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۸۵/۳۹ ۶۷/۳۷
۱۹ هراز راه نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۹/۶۶
۲۰ راهبرد طرح نوین نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۸/۰۷ ۶۴/۴۸
۲۱ گارنو نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۷/۸۱ ۶۳/۵۲
۲۲ راه یاب ملل نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۵/۸۸ ۷۵/۶۵
۲۳ ریل بندر نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۳/۷۶
۲۴ فرادید نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی ۱ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۰/۹۷
۶۲/۱۴
۲۵ پل رود نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۹۱/۱۱ ۶۲/۵۵
۲۶ طرح نو اندیشان نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۹۰/۲۲
۲۷ راهبرد طرح نوین نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۷۷/۰۷ ۶۵/۶۸
۲۸ راه یاب ملل نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۷۵/۶۰ ۷۶/۶۲
۲۹ فرادید نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۸/۳۸ ۶۶/۱۳
۳۰ هراز راه نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۸/۳۳ ۷۴/۹۸
۳۱ ریل بندر نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۶/۱۰
۳۲ عمران دشت فراساز نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۳/۴۴ ۶۸/۰۳
۳۳ محاسبان علم و تجربه نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۱/۵۶ ۷۲/۵۳
۳۴ دیهوک پارسیان نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی ۲ ۹۱/۰۳/۰۸ ۶۰/۶۲ ۶۸/۸۴
۳۵ آتک به روز رسانی طرح جامع ناحیه صنعتی و تهیه طرح تفصیلی بخشی از آن در محدوده منطقه آزاد اروند شهرسازی ۲ ۹۱/۰۳/۲۸ ۷۸/۷۵
۳۶ فجر توسعه به روز رسانی طرح جامع ناحیه صنعتی و تهیه طرح تفصیلی بخشی از آن در محدوده منطقه آزاد اروند شهر سازی ۲ ۹۱/۰۳/۲۸ ۷۱/۵۰ ۷۵/۲۹
۳۷ نقش پیراوش نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های پارک ۱۷ هکتاری، پارک خطی، ایجاد و نگهداری فضای سبز منطقه آزاد اروند طراحی شهری ۲ ۹۱/۰۳/۲۸ ۶۲/۰۷ ۶۹/۴
۳۸ ره شهر
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن
معماری ۲ ۹۱/۰۶/۰۶
۹۱/۶۵

طراحی شهری (شهرسازی)
۳
۳۹ فجر توسعه
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری ۲
۹۱/۰۶/۰۶ ۷۸/۰۳
۷۶
طراحی شهری (شهرسازی) ۳
۴۰ بعد تکنیک
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری ۲
۹۱/۰۶/۰۶ ۷۰/۵۲

طراحی شهری (شهرسازی) ۳
۴۱ ابنیه طراحان البرز
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری ۲
۹۱/۰۶/۰۶ ۶۷/۵۲
۷۵
طراحی شهری (شهرسازی) ۳
PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 2,331