لیست کوتاه مشاوران

ردیف نام شرکت موضوع رشته حداقل پایه تاریخ ارزیابی امتیاز ارزیابی کیفی امتیاز ارزیابی فنی
1 مآب مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری 3 91/11/29 90
2 بعد پویا شهر مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری 3 91/11/29 83/50
3 شهر و خانه مطالعات مرحله اول و دوم بلوار میانی دیری فارم طراحی شهری 3 91/11/29 80/50
4
هراز راه تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر آب 3 90/12/23 100
راهسازی 2
5
سازآب پردازان تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
3 90/12/23
98/80
راهسازی
2
6
طرح نواندیشان
تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
3
90/12/23
92/80

راهسازی
2
7
محاسبان علم و تجربه تکمیل ساماندهی و نظارت بر حاشیه اروند صغیر
آب
3
90/12/23
82/14
راهسازی
2
8
فجر توسعه
طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی 2
91/02/25 84/50
71/91
طراحی شهری 3
9
طرح و معماری
طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی 2
91/02/25 82

طراحی شهری 3
10
نقش پیراوش طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی 2
91/02/25 81/50 70/09
طراحی شهری 3
11
شهر و خانه طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی 2
91/02/25 80/25
طراحی شهری 3
12

آمود طراحی شهری بلوار قایقرانی و اروند صغیر شهرسازی 2 91/02/25 77/50 72/03
طراحی شهری 3
13 سازآب پردازان نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون 1و2و3و4 دهکده بریم آب 3 91/03/01 75/70 81/50
14 دزآب نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون 1و2و3و4 دهکده بریم آب 3 91/03/01 68/75 82/15
15 ری آب نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون 1و2و3و4 دهکده بریم آب 3 91/03/01 64/90 70/11
16 کنکاو پژوه نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های اجرای فاضلاب  زون 1و2و3و4 دهکده بریم آب 3 91/03/01 60/13
60/46
17 طرح نواندیشان نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 85/51 74/45
18 پل رود نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 85/39 67/37
19 هراز راه نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 69/66
20 راهبرد طرح نوین نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 68/07 64/48
21 گارنو نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 67/81 63/52
22 راه یاب ملل نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 65/88 75/65
23 ریل بندر نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 63/76
24 فرادید نظارت کارگاهی و عالیه زیرسازی و روکش آسفالت معابر شهری و روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راهسازی 1 91/03/08 60/97
62/14
25 پل رود نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 91/11 62/55
26 طرح نو اندیشان نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 90/22
27 راهبرد طرح نوین نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 77/07 65/68
28 راه یاب ملل نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 75/60 76/62
29 فرادید نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 68/38 66/13
30 هراز راه نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 68/33 74/98
31 ریل بندر نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 66/10
32 عمران دشت فراساز نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 63/44 68/03
33 محاسبان علم و تجربه نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 61/56 72/53
34 دیهوک پارسیان نظارت کارگاهی و عالیه دیوارکشی و احداث جاده های دسترسی سایت صنعتی آبادان راهسازی 2 91/03/08 60/62 68/84
35 آتک به روز رسانی طرح جامع ناحیه صنعتی و تهیه طرح تفصیلی بخشی از آن در محدوده منطقه آزاد اروند شهرسازی 2 91/03/28 78/75
36 فجر توسعه به روز رسانی طرح جامع ناحیه صنعتی و تهیه طرح تفصیلی بخشی از آن در محدوده منطقه آزاد اروند شهر سازی 2 91/03/28 71/50 75/29
37 نقش پیراوش نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های پارک 17 هکتاری، پارک خطی، ایجاد و نگهداری فضای سبز منطقه آزاد اروند طراحی شهری 2 91/03/28 62/07 69/4
38 ره شهر
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن
معماری 2 91/06/06
91/65

طراحی شهری (شهرسازی)
3
39 فجر توسعه
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری 2
91/06/06 78/03
76
طراحی شهری (شهرسازی) 3
40 بعد تکنیک
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری 2
91/06/06 70/52

طراحی شهری (شهرسازی) 3
41 ابنیه طراحان البرز
طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری و بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن معماری 2
91/06/06 67/52
75
طراحی شهری (شهرسازی) 3
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 3,218