لیست کوتاه مناقصه گران

ردیف نام شرکت موضوع مناقصه رشته پایه تاریخ ارزیابی امتیاز ارزیابی کیفی امتیاز ارزیابی فنی مبلغ پروژه
( میلیون ریال )
1 معمار تلاش زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 5 91/01/26 73.46 25،000
2 قلعه رامشیر زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 5 91/01/26 66.33 25،000
3 فالق نصر آبادان زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 5 91/01/26 69.50 25،000
4 شن ریز خرمشهر زیر سازی و روکش آسفالت معابر روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 5 91/01/26 66.03 15،000
5 سهند آذر احداث و تکمیل معابر سایت 220 هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 4 91/01/26 78.20 54،000
6 عمار راهسازان پیشرو آبادان احداث و تکمیل معابر سایت 220 هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 4 91/01/26 68.22 54،000
7 نادی سازه
احداث و تکمیل معابر سایت 220 هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری 4 91/01/26 65.17 54،000
8 ژیان
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16 79.71 100،000
9 سازه های آبی
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب 3 91/05/16
74.65 100،000
10 زلال ایران
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب 3 91/05/16
71.60 100،000
11 جنگ صنعت فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب 3 91/05/16
67.03 100،000
12 مشارکت فراز صنعت و آب پردازان
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب 3 91/05/16
65.49 100،000
13 شیمبار فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16
62.81 100،000
14 شفاب فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16
62.13 100،000
15 موجان فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16
60.86 100،000
16 آبانگان صنعت فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16
60.69 100،000
17 مشارکت نصر اصفهان و ژرف کار جم فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب 3 91/05/16 74.68 100،000
18 عمران سازه اروند احداث مجموعه 80 چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه 5
91/06/12 61.88 2،570
19 چشمه ریزک احداث مجموعه 80 چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه 5
91/06/12 60.50 2،570
20 توان گستر خرمشهر احداث مجموعه 80 چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه 5
91/06/12 60.35 2،570
21 پاراوان گستر شمال احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه
3
91/07/19
66.2 42،000
تأسیسات و تجهیزات 5
22 نصر اصفهان احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه 3
91/07/19 62.08 42،000
تأسیسات و تجهیزات 5
23 مشارکت مجذوب سازه خوزستان و آهنکاران جنوب خوزستان احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه 3
91/07/19 61.82 42،000
تأسیسات و تجهیزات 5
24 مشارکت ترناب پردازش و صنعت پردازان ثمین
احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه 3
91/07/19
60.95

42،000
تأسیسات و تجهیزات 5
25 مشارکت تکوین صنعت و سبز آشیان آپادانا
احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه 3
91/07/19
60.83

42،000
تأسیسات و تجهیزات 5
26
27
28
29
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 4,518