لیست کوتاه مناقصه گران

ردیف نام شرکت موضوع مناقصه رشته پایه تاریخ ارزیابی امتیاز ارزیابی کیفی امتیاز ارزیابی فنی مبلغ پروژه
( میلیون ریال )
۱ معمار تلاش زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۵ ۹۱/۰۱/۲۶ ۷۳.۴۶ ۲۵،۰۰۰
۲ قلعه رامشیر زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۵ ۹۱/۰۱/۲۶ ۶۶.۳۳ ۲۵،۰۰۰
۳ فالق نصر آبادان زیر سازی و روکش آسفالت معابر شهری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۵ ۹۱/۰۱/۲۶ ۶۹.۵۰ ۲۵،۰۰۰
۴ شن ریز خرمشهر زیر سازی و روکش آسفالت معابر روستایی محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۵ ۹۱/۰۱/۲۶ ۶۶.۰۳ ۱۵،۰۰۰
۵ سهند آذر احداث و تکمیل معابر سایت ۲۲۰ هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۴ ۹۱/۰۱/۲۶ ۷۸.۲۰ ۵۴،۰۰۰
۶ عمار راهسازان پیشرو آبادان احداث و تکمیل معابر سایت ۲۲۰ هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۴ ۹۱/۰۱/۲۶ ۶۸.۲۲ ۵۴،۰۰۰
۷ نادی سازه
احداث و تکمیل معابر سایت ۲۲۰ هکتاری محدوده منطقه آزاد اروند راه و ترابری ۴ ۹۱/۰۱/۲۶ ۶۵.۱۷ ۵۴،۰۰۰
۸ ژیان
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶ ۷۹.۷۱ ۱۰۰،۰۰۰
۹ سازه های آبی
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۷۴.۶۵ ۱۰۰،۰۰۰
۱۰ زلال ایران
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۷۱.۶۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۱ جنگ صنعت فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۷.۰۳ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ مشارکت فراز صنعت و آب پردازان
فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند
آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۵.۴۹ ۱۰۰،۰۰۰
۱۳ شیمبار فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۲.۸۱ ۱۰۰،۰۰۰
۱۴ شفاب فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۲.۱۳ ۱۰۰،۰۰۰
۱۵ موجان فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۰.۸۶ ۱۰۰،۰۰۰
۱۶ آبانگان صنعت فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶
۶۰.۶۹ ۱۰۰،۰۰۰
۱۷ مشارکت نصر اصفهان و ژرف کار جم فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی منطقه آزاد اروند آب ۳ ۹۱/۰۵/۱۶ ۷۴.۶۸ ۱۰۰،۰۰۰
۱۸ عمران سازه اروند احداث مجموعه ۸۰ چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه ۵
۹۱/۰۶/۱۲ ۶۱.۸۸ ۲،۵۷۰
۱۹ چشمه ریزک احداث مجموعه ۸۰ چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه ۵
۹۱/۰۶/۱۲ ۶۰.۵۰ ۲،۵۷۰
۲۰ توان گستر خرمشهر احداث مجموعه ۸۰ چشمه سرویسهای بهداشتی شلمچه ابنیه ۵
۹۱/۰۶/۱۲ ۶۰.۳۵ ۲،۵۷۰
۲۱ پاراوان گستر شمال احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه
۳
۹۱/۰۷/۱۹
۶۶.۲ ۴۲،۰۰۰
تأسیسات و تجهیزات ۵
۲۲ نصر اصفهان احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه ۳
۹۱/۰۷/۱۹ ۶۲.۰۸ ۴۲،۰۰۰
تأسیسات و تجهیزات ۵
۲۳ مشارکت مجذوب سازه خوزستان و آهنکاران جنوب خوزستان احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه ۳
۹۱/۰۷/۱۹ ۶۱.۸۲ ۴۲،۰۰۰
تأسیسات و تجهیزات ۵
۲۴ مشارکت ترناب پردازش و صنعت پردازان ثمین
احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه ۳
۹۱/۰۷/۱۹
۶۰.۹۵

۴۲،۰۰۰
تأسیسات و تجهیزات ۵
۲۵ مشارکت تکوین صنعت و سبز آشیان آپادانا
احداث ده سوله در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و محوطه سازی اطراف آنها ابنیه ۳
۹۱/۰۷/۱۹
۶۰.۸۳

۴۲،۰۰۰
تأسیسات و تجهیزات ۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 3,521