مزایده فروش یازده دستگاه وسایل نقلیه مستهلک سازمان منطقه آزاد اروند

فراخوان مزایده : سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳  به مدت پنج روز براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

 
ردیف عنوان مزایده محل استقرار و متراژ مبلغ پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) توضیحات
۱ مزایده فروش یازده دستگاه وسایل نقلیه مستهلک سازمان منطقه آزاد اروند پارکینگ سازمان منطقه آزاد اروند طبق اسناد مناقصه

۱-    متقاضیان می توانند از طریق سایت منطقه آزاد اروند نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
۲-    محل و زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ  ۳۰/۱۰/۹۳ در  سازمان منطقه آزاد اروند.
۳-    پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده را به حساب بانکی سازمان واریز نماید. شماره حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷  بانک تجارت شعبه بریم آبادان به نام سازمان منطقه آزاد اروند می باشد.
۴-    هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید زمان مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مزایده از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه مزایده گران خواهد رسید.
۵-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۷-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۸-    مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت : سایت سازمان منطقه آزاد اروند – بخش مناقصات و مزایدات
۹-    آدرس سایت اینترنتی  : www.arvandfreezone.com

PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 2,281