مزایده فروش یازده دستگاه وسایل نقلیه مستهلک سازمان منطقه آزاد اروند

فراخوان مزایده : سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 13/10/93  به مدت پنج روز براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 29/10/93 پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

 
ردیف عنوان مزایده محل استقرار و متراژ مبلغ پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) توضیحات
1 مزایده فروش یازده دستگاه وسایل نقلیه مستهلک سازمان منطقه آزاد اروند پارکینگ سازمان منطقه آزاد اروند طبق اسناد مناقصه

1-    متقاضیان می توانند از طریق سایت منطقه آزاد اروند نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
2-    محل و زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10:00 صبح مورخ  30/10/93 در  سازمان منطقه آزاد اروند.
3-    پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده را به حساب بانکی سازمان واریز نماید. شماره حساب 1047053907  بانک تجارت شعبه بریم آبادان به نام سازمان منطقه آزاد اروند می باشد.
4-    هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید زمان مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مزایده از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه مزایده گران خواهد رسید.
5-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
7-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
8-    مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت : سایت سازمان منطقه آزاد اروند – بخش مناقصات و مزایدات
9-    آدرس سایت اینترنتی  : www.arvandfreezone.com

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,742