بازدید از سامانه ” پنجره واحد فرامرزی “

با توجه به طراحی و راه اندازی سامانه جدید گمرکی توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تهران و استقرار آن در گمرکات کشور ، طی بازدید به عمل آمده و جلسه مشترک با کارشناسان پژوهشکده ضمن بررسی کلیات و ساختار سامانه توافقات اولیه جهت استقرار سامانه فوق در منطقه آزاد اروند صورت گرفت و مقرر گردید تیم کارشناسی دانشکده طی بازدید حضوری نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه و شناخت بیشتر از ماموریت گمرک منطقه بعمل آورند. و پس از بازدید نسبت به ارائه برنامه زمانبندی پیاده سازی و سفارشی سازی برنامه اقدام شود.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,748