مناقصه انجام بخشی از امور خدمات اداری، پشتیبانی و تأسیسات سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۸/۰۱/۹۴ لغایت  ۲۰/۰۱/۹۴ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۰۱/۹۴ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 
ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه (ریال)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

مبلغ فروش

اسناد به صورت حضوری (ریال)

۱ انجام بخشی از امور خدمات اداری، پشتیبانی و تأسیسات سازمان منطقه آزاد اروند ۹۲,۴۴۳,۱۲۴,۷۶۷ ۱۲ ماه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ یک مرحله ای * ۲۰۰،۰۰۰

* الف) دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و  امور اجتماعی در خصوص واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی .
۱٫    منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.
۲٫    محل خرید حضوری اسناد : آبادان- بریم- سازمان منطقه آزاد اروند- اداره امور قراردادها
۳٫    واریز مبلغ اسناد : شماره  حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷  بانک تجارت شعبه بریم آبادان به نام سازمان منطقه آزاد اروند.
۴٫    متقاضیان می توانند از طریق سایت منطقه آزاد اروند نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. هزینه خرید اینترنتی اسناد ۱۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۵٫    زمان بازگشایی پاکات ۱۰:۰۰ صبح  مورخ  ۳۱/۰۱/۹۴ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
۶٫    پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷٫    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸٫    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
۹٫    تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
۱۰٫    هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
۱۱٫    آدرس سایت اینترنتی  : www.arvandfreezone.com

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 3,544