نحوه پرداخت مبالغ مرخصی با پلاک گذر موقت

نحوه پرداخت مبالغ مرخصی با پلاک گذر موقت

۲۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۵۰۵۵۱۶۰۰۹ بانک ملی بنام سازمان منطقه آزاد اروند
۲۲۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۰۰۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ بانک تجارت بنام سازمان منطقه آزاد اروند
۲۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۲۱۷۰۱۰۲۳۰۵۰۰۴ بانک ملی بنام دارائی و امور مالیاتی
۵۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۰۸۰۱۴۲۶۰۰۴ بانک ملی بنام بنیاد تعاون ناجا

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 25,897