قیمت زمین، جهت اطلاع سرمایه گذاران متقاضی جهت فعالیت در منطقه

پیرو دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تبصره 4 ماده 52 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب 18/09/1393 و پیرو بند 4 آیین نامه فوق  قیمت های ذیل جهت رویت عموم منتشر می گردد.

لازم به ذکر است این موضوع جهت اطلاع سرمایه گذاران متقاضی جهت فعالیت در منطقه  و صرفا برای سال 95، با در نظر گرفتن تورم دوره اقساط می باشد.

scan_20160926_afz

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 4,286