قیمت زمین، جهت اطلاع سرمایه گذاران متقاضی جهت فعالیت در منطقه

پیرو دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ و پیرو بند ۴ آیین نامه فوق  قیمت های ذیل جهت رویت عموم منتشر می گردد.

لازم به ذکر است این موضوع جهت اطلاع سرمایه گذاران متقاضی جهت فعالیت در منطقه  و صرفا برای سال ۹۵، با در نظر گرفتن تورم دوره اقساط می باشد.

scan_20160926_afz

PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 2,181