اصلاحیه فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند

فراخوان مناقصه

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/07/22 لغایت  96/07/26 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/08/07  برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت پیمان

(ماه)

مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه (ریال)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

مبلغ فروش

اسناد (ریال)

1 ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند 16,529,707,549 12 ماه 830,000,000 یک

مرحله ای

** 200,000
2 ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند 10,021,230,856 12 ماه 505,000,000 یک

مرحله ای

** 200,000

** دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

  • منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.

متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.

زمان بازگشایی پاکات 10:00 صبح مورخ  96/08/08  در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.

آدرس سایت اینترنتی  : www.arvandfreezone.com

سامانه جامع معاملات در منطقه آزاد اروند : ورود به سامانه

 

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 417