آگهی مناقصه (نوبت اول) – پروژه بهسازی معابر منطقه علوانیه شهر آبادان فاز یک

پروژه بهسازی معابر منطقه علوانیه شهر آبادان فاز یک

به استناد مجوز 96/3/26 هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری آبادان و بر اساس موافقتنامه اعتبارات عمرانی با منطقه آزاد اروند این سازمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه بهسازی معابر منطقه علوانیه شهر آبادان فاز یک را از طریق مناقصه به شرکت های رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته راه و باند پایه حداقل 4 و بر اساس فهرست بهای سال 1396 واگذار نماید. متقاضیان بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل بمدت حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به امور مالی سازمان واقع در جاده علی این ابیطالب واقع در ابتدای جاده آبادان – اهواز مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 53255060 – 6 – 53255234

برآورد ریالی و سقف اعتبار : 102.227.098.439 ریال

مدت اجرا : نه / 9 ماه

دستگاه نظارت : معاونت فنی سازمان عمران

میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 5.111.354.922 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی برای مدت 90 روز یا بصورت چک تضمینی در وجه سازمان عمران اقدام نمایند. همچنین سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. هزینه نشر آگهی بعهد برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی سازمان عمران شهرداری آبادان

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 379