لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری / سایت صنعتی

ردیف مصوبات جلسه
1 با توجه به  دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه یک سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 195000ریال الی 475000 ریال  تعیین وتصویب شد.
2 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه دو  سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 184500ریال الی 465000 ریال  تعیین وتصویب شد.
3 با توجه به  دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 175000ریال الی 450000 ریال  تعیین وتصویب شد.
4 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96 سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه چهار سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 229000ریال الی 229000ریال  تعیین وتصویب شد.
5 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه پنج سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 184500ریال الی 465000ریال  تعیین وتصویب شد.
6 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96 سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه شش سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 17500ریال الی 415500 ریال  تعیین وتصویب شد.
7 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه هفت سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 165000ریال الی 300000 ریال  تعیین وتصویب شد.
8 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه هشت سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 214500ریال الی 540000ریال  تعیین وتصویب شد.
9 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه نه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 240000ریال الی 24000 ریال  تعیین وتصویب شد.
10 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و  طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه ده سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 244500ریال الی 244500 ریال  تعیین وتصویب شد.
11 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه یازده  سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 214500ریال الی 214500 ریال  تعیین وتصویب شد.
12 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96 سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه دوازده  سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 195000ریال الی 480000 ریال  تعیین وتصویب شد.
13 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سیزده سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 180000ریال الی 465000 ریال  تعیین وتصویب شد.
14 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  وطی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/7/96  سازمان منطقه آزاد اروند منطقه چهارده سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ 195000ریال الی 475000 ریال  تعیین وتصویب شد.
15 با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و  طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 4/9/96 سازمان منطقه آزاد اروند با کاربری تجاری ، تفریحی و خدماتی    زمین روبروی هتل نخل از قرار هرمتر مربع مبلغ 2.040.000ریال تعیین وتصویب شد. ( به متراژ 2.4 متر مربع )
16 باتوجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری مورخ 21/1/96 سازمان منطقه آزاد اروند با کاربری تجاری ، تفریحی و خدماتی از قرار هرمتر 1120000 ریال تعیین وتصویب شد. ( به متراژ 10000 متر مربع )

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 710