منطقه آزاد اروند

فراخوان مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی آبادان

فراخوان مزایده

 سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 96/10/17  به مدت یک هفته براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/08 پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

ردیف عنوان مزایده

محل استقرار

مبلغ پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) توضیحات
1 مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی آبادان محدوده منطقه آزاد اروند 5,400,000,000 270,000,000  
  • اسناد فراخوان بصورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • نحوه خرید اسناد از طریق سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی ذیل و مراجعه به بخش خدمات الکترونیک- اداره امور قراردادها– سامانه جامع معاملات می باشد.
  • مبلغ خرید اسناد مزایده 500,000 ریال می باشد که مزایده گران می بایست پس از ثبت نام در سامانه جامع معاملات، نسبت به واریز مبلغ مربوطه و دریافت اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ  96/11/09 در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

  • پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید زمان مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مزایده از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه مزایده گران خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی  : http://www.arvandfreezone.com

ورود به سامانه جامع معاملات سازمان منطقه آزاد اروند

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 474