سازمان منطقه آزاد اروند

آگهی مناقصه – بهسازی معابر منطقه شطیط، ولیعصر شهرستان آبادان (فاز یک)

آگهی مناقصه – یک مرحلـه ای- (نوبت اول )
1- دستگاه مناقصه گذار : شهرداری آبادان
2- موضوع مناقصه : بهسازی معابر منطقه شطیط، ولیعصر شهرستان آبادان ( فاز یک )
3- برآورد اولیه : 109.619.399.448 ریال ( یکصد و نه میلیارد و ششصد و نوزده میلیون وسیصد و نود و نه هزار و چهارصد و چهل و هشت ریال ) بر اساس نرخهای مندرج در فهارست بهای سال 1396 با ضرایب متعلقه و از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند ( غیر عمرانی ) و تا 25 % قابل کاهش و یا افزایش میباشد .
4- مدت اجرا : پانزده ماه
5- دستگاه نظارت : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری
6- میزان و نوع تضمین نامه شرکت در مناقصه : مبلغ 5.480.969.970 ریال ( پنج میلیارد وچهارصد و هشتاد میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و نهصد و هفتاد ریال ) به یکی از دو طریق ذیل
الف – بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز
ب –بصورت واریز وجه بحساب جاری سیبا این شهرداری به شماره 0109023356003 نزد بانک ملی .
7- شرکتهای رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته راه و ترابری پایه حداقل سه و ابنیه پایه حداقل پنج به صورت تو اماً بمنظور کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام جمعه و تعطیل بمدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9- سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان
www.abadan.ir

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 76