آگهی مناقصه – بهسازی معابر چهل متری ذوالفقاری شهرستان آبادان (فاز چهار)

آگهی   مناقصه – یک مرحلـه ای – (نوبت اول)      
1-    دستگاه مناقصه گذار :  شهرداری آبادان
2-    موضوع مناقصه :     بهسازی معابر چهل متری ذوالفقاری شهرستان آبادان  ( فاز چهار )
3-    برآورد اولیه :   118.538.621.383   (   یکصد و هجده میلیارد  و پانصدو سی و هشت  میلیون ششصد و بیست و یک  هزار و سیصدو هشتاد و سه  ریال )  بر اساس نرخهای مندرج در فهارست  بهای   سال 1396  با ضرایب متعلقه  و از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند ( غیر عمرانی  ) و تا 25 % قابل کاهش و یا افزایش میباشد .
4-    مدت اجرا :  پانزده ماه
5-    دستگاه نظارت :   حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری
6-    میزان و نوع تضمین نامه شرکت در مناقصه : مبلغ   5.926.931.069 ریال (پنج میلیارد نهصد و بیست و شش  میلیون و نهصد و سی و یک  هزار و شصت و نه ریال ) به یکی از دو طریق ذیل                                                                                                                                                 
الف – بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز 
ب –بصورت واریز وجه بحساب جاری سیبا این شهرداری به شماره 0109023356003 نزد بانک ملی  .
7-    شرکتهای رتبه بندی شده و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در رشته راه و ترابری   پایه حداقل سه و ابنیه پایه حداقل پنج  به صورت تو اماً  بمنظور کسب اطلاع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند همه روزه به استثناء ایام جمعه و تعطیل بمدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به  امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.
8-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9-    سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان
 www.abadan.ir

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 69