• وضعیت پروژه ها

  در این بخش شرح وضعیت و میزان پیشرفت پروژهای معاونت فنی و زیربنایی در حوزه های مختلف نمایش داده خواهد شد.

 • معرفی معاونت عمرانی

  در این بخش به معرفی خدمات معاونت فنی و زیربنایی و زیرمجموعه های این معاونت در بخش های مختلف مدیریتی سازمان منطقه آزاد اروند پرداخته می شود.

 • مناقصات فنی و زیربنایی

  لیست مناقصات معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه های مختلف شهری ، روستایی در این بخش نمایش داده می شوند

 • اهداف عمرانی اروند

  چشم انداز، اهداف و ماموریت های معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه های مختلف شهری ، روستایی در این بخش نمایش داده می شوند

 • پروژه های جاری عمرانی

  لیست پروژه های معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه های مختلف شهری ، روستایی در این بخش نمایش داده می شوند

پروژه های در حال اجرا

معاونت فنی و عمرانی اروند