حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه آزاد اروند

دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات و ارتباطات

افتتاح پروژه ها

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منطقه آزاد اروند

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه آزاد اروند

نطقه آزاد اروند پایلوت مخابراتی ، آی تی و ارتباطات کشور