آکهی دعوت به همکاری درآزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

تعداد بازدید: 4,826

در نظر است جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در بخش آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی، تعداد هجده نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی ( تخصصی ) ومصاحبه تخصصی و با احراز شرایط عمومی و اختصاصی تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری توسعه اروند برای خدمت در آزمایشگاه مذکور، بصورت قراردادی بکارگیری نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email