اعلام نتایج

اعلام نتایج آخرین مناقصات برگزار شده توسط سازمان منطقه آزاد اروند

تقویم زمانی

تقویم زمانی فروش اسناد، مهلت تحویل پاکات، تاریخ بازگشایی و ...

لیست مناقصه گران

مشاهده لیست کوتاهی از مناقصه گران در منطقه آزاد اروند

لیست مشاوران

مشاهده لیست کوتاهی از مشاوران

اخبار مناقصات

آخرین اخبار مناقصات در منطقه آزاد اروند

فراخوان

فراخوان های مزایده و جذب سرمایه گذار